Υδροβιότοπος Κερκίνης - Wetland of Kerkini (Αφιερωμένο στην Παγκόσμια Ημέρα της Γης 2017 - Dedicat


Η Κερκίνη δημιουργήθηκε το 1932, όταν έγινε το φράγμα στην περιοχή του Λιθότοπου, Στρυμόνα και αργότερα χρησιμοποιήθηκε σαν μέρος αποθήκευσης νερού για την άρδευση της πεδιάδας του Νομού. Θαυμασμό προκαλούν τα παραποτάμια δάση, τα νούφαρα, και η ποικιλία των ψαριών που αποτελούν και πηγή εισοδήματος για πολλούς κατοίκους της περιοχής. Η λίμνη τροφοδοτείται με νερό κυρίως από το Στρυμόνα και λιγότερο από τους Κερκινίτη και Κρούσια.Η Κερκίνη προστατεύεται από τη σύμβαση Ραμσάρ και αποτελεί περιοχή του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Φύση 2000» ή «Natura 2000». Στην περιοχή της Κερκίνης συναντούμε πολλά είδη θηλαστικών όπως το τσακάλι, το λύκο, την αγριόγατα, τη βίδρα, τη νυφίτσα, το ζαρκάδι, το λαγό, το αγριογούρουνο, τον νεροβούβαλο κ.λ.π. Υπάρχουν 10 είδη αμφίβιων και περίπου 20 είδη ερπετών. Η ιχθυοπανίδα είναι επίσης πλούσια αφού υπάρχουν 30 είδη ψαριών με κυριότερα τα χέλια. Στην περιοχή γύρω από τη λίμνη έχουν καταγραφεί περίπου 300 είδη πουλιών. Ο αργυροπελεκάνος και η λαγγόνα που ζουν εκεί είναι μοναδικά στον κόσμο είδη, απειλούμενα με εξαφάνιση. Υπάρχουν και πολλά σπάνια αρπακτικά όπως ο χρυσαετός, ο βασιλαετός, ο πετρίτης, ενώ η περιοχή αποτελεί μοναδικό πεδίο έρευνας σχετικά με τους υγρότοπους και τη διαχείριση τους.

Kerkini was created in 1932, when the dam was built in the area of Lithotopos, Strymon and was later used as part of water storage for the irrigation of the prefecture's plain. Admiration is caused by riparian forests, water lilies, and the variety of fish that is a source of income for many local residents. The lake is supplied with water mainly from Strymon and less from Kerkiniti and Krousia. Kerkini is protected by the Ramsar Convention and is an area of the European Network "Natura 2000". In the area of Kerkini we encounter many species of mammals such as jackal, wolf, wildcat, otter, weevil, deer, hare, wild boar, waterbull etc. There are 10 species of amphibians and about 20 species of reptiles. Fishfish is also rich because there are 30 species of fish with the main eels. Approximately 300 species of birds have been recorded in the area around the lake. The silver-peach and the lingon that live there are unique species in the world, threatened with extinction. There are many rare predators such as the golden eagle, the queen, the petritis, while the area is a unique field of research on wetlands and their management.

Recent Posts

See All